Projekti EKSRP

MC Mobil

Z novim letom bomo začeli z novimi izzivi, in sicer tudi z izvajanjem projekta MC Mobil.

S projektom MC Mobil želimo vzpostaviti mobilen mladinski center, ki bo v prvi vrsti nudil infrastrukturo za izvajanje mladinskih aktivnosti, poleg tega pa tudi usposobljene mladinske delavce in prostovoljce, ki bodo skrbeli za vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti. Mobilen mladinski center – MC Mobil se bo za določeno časovno obdobje ustavil v eni izmed lokalnih skupnosti v občini Idrija oz. na lokaciji kjer se mladi pogosto zadržujejo.

MC Mobil bodo v celoti oblikovali in vzpostavili posamezniki iz ranljivih skupin ob pomoči mentorjev. Konkretno to pomeni, da bo Mladinski center Idrija kupil kombi, katerega notranjost bodo mladi opremili v prvi aktivnosti operacije. Mladi bodo preko različnih aktivnosti načrtovali in izdelali opremo (npr. omaro za shranjevanje opreme, klop, mizo, oglasno tablo, prostor za shranjevanje pripomočkov za izvajanje aktivnosti …) MC Mobila – kombija.

Nadgradnjo uporabe MC Mobila (opremljenega kombija) bo predstavljalo izobraževanje mladinskih delavcev / prostovoljcev in priprava aktivnosti za izvajanje uličnega mladinskega dela, s pomočjo katerega bo MC Mobil zagotovil trajnost izvajanja aktivnosti. S takim načinom dela bomo vzpostavljali stik tudi z mladimi in drugimi ranljivimi skupinami, ki niso organizirani v formalne skupine, obenem pa so kot skupina/posamezniki izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša. Prav preko uličnega mladinskega dela, predvsem z metodami neformalnega izobraževanja in s poudarkom na participativnem načinu dela, pomagamo h krepitvi različnih lokalnih skupnosti in vključevanju ranljivih skupin.

CILJI PROJEKTA:

Nuditi oporo in pomoč ranljivim skupinam pri vključevanju na aktivnosti.

 • Izveden cikel izobraževalnih aktivnosti na temo uličnega mladinskega dela.

Preko sodelovanja na aktivnostih, skupaj z udeleženci, uresničiti njihove ideje ter raziskati možnosti za (so)kreiranje zaposlitve in vzpostavljanja skupnosti ter ozavestiti in okrepiti zaposlitvene kompetence posameznikov iz ranljivih skupin.

 • Izvedba 5-ih aktivnostih, preko katerih bodo mladi načrtovali in opremili MC Mobil. Delavnice so namenjene spodbujanju podjetniškega načina razmišljanja, predstavitvi socialnega podjetništva, projektnemu načrtovanju in razvijanju lastne ideje.
 • Pripravljen nabor aktivnosti v okviru MC Mobila.

Vključevanje otrok, mladostnikov, žensk in starejših v družbeno in socialno življenje.

 • Vključenih 20 mladih na aktivnosti operacije.

Predstavitev in izvedba aktivnosti s pomočjo MC Mobila v različnih skupnostih v občini Idriji in Cerkno.

 • Gostovanje MC Mobila v vsaj 5-ih različnih naseljih (v Idriji, Godoviču, Črnem Vrhu, Kanomlji in na Vojskem;).
 • Pripravljenih 5 člankov o gostovanju MC Mobila v lokalnem okolju s predstavitvijo njihovih lokalnih produktov in storitev z namenom spodbujanja ponudbe in uporabe lokalnega.

Opolnomočiti mladinske delavce in prostovoljce z znanjem o uličnem mladinskem delu in pomenu neformalnega izobraževanja.

 • Oblikovana skupina izobraženih prostovoljcev (mladih), ki bo skrbela za izvajanje aktivnosti v okviru MC Mobila. Vsaj 5 mladih, ki se bodo srečevali na skupnih srečanjih – vsaj 30.

Preko promocijskih aktivnosti ozavestiti širšo lokalno skupnost in mednarodne mladinske organizacije o pomenu uličnega mladinskega dela in prostovoljstva.

 • Informiranje in komuniciranje z javnostjo projekta (10 prispevkov na socialnih omrežjih).
 • Predstavitev projekta na 3 mladinskih izmenjavah v okviru mednarodnega mladinskega dela v Idriji.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

 • A1: priprava MC Mobila (izvedba 5-ih aktivnosti, preko katerih bodo mladi načrtovali in izdelali / kupili notranjo opremo kombija; priprava projektnega načrta dela; izvedba natečaja za ime predelanega kombita (MC Mobila); promocija MC Mobila)
 • A2: pilotna izvedba (preizkus opremljenega MC Mobila med prebivalci v lokalni skupnosti; izvedba evalvacije in dopolnitev manjkajoče opreme, v kolikor se izkaže za potrebno;)
 • A3: izvedba izobraževanja za izvajanje uličnega mladinskega dela (oblikovanje skupine prostovoljcev / mladinskih delavcev, ki jih zanima ulično mladinsko delo; priprava in izvedba izobraževanj na temo uličnega mladinskega dela (pristopi, namen, cilji, aktivnosti); priprava nabora aktivnosti, ki bi se izvajale s pomočjo MC Mobila)
 • A4: pilotna izvedba z nadgradnjo uličnega mladinskega dela (gostovanje z MC Mobilom in izvedba aktivnosti v Idriji, Godoviču, Črnem Vrhu, Kanomlji in na Vojskem;)
 • A5: evalvacija, zaključek in priprava smernic nadaljnjega dela (zaključna evalvacija operacije; izvedba zaključnega dogodka; priprava smernic nadaljnjega dela)
 • A6: vodenje in koordinacija projekta (projektno in finančno načrtovanje s strani vodilnega partnerja)
 • A7: komunikacija in informiranje (skrb za promocijo in uspešno komuniciranje – interno in eksterno)

PARTNERJI V PROJEKTU:

Trajanje projekta: Januar 2020 — junij 2022
Vrednost operacije: 38.159,51 EUR


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorno društvo Idrija 2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

NAPOVEDUJEMO V 2020: Prenove idrijskih rudarskih hiš II (PIRH-II)

V Občini Idrija je zaščitenih 7 rudarskih hiš, 8 stanovanjskih blokov, celovita rudarska ulica na Rudarski ulici ter mestno središče. Poleg individualno zaščitenih je ohranjenih ter v različnih stanjih vzdrževanih okrog 100 rudarskih hiš in več kot 10 prhavzov. Naseljeni objekti so v dobršni meri predelani in dograjeni, s čimer so lastniki izboljšali sicer bivanjske razmere, s tem pa premična in nesnovna dediščina (stavbarstvo, veščine gradnje objektov, stanovanjska/bivalna kultura, gojenje vrtnin, zeliščarstvo, prehrana, jezik, narečje ter literarna ustvarjalnost) izginja in je vedno manj prisotna v zavesti lastnikov, lokalnega prebivalstva in turistov.

S predlagano operacijo želimo vzpostaviti nove dejavnosti, ukrepe, storitve in turistične ter andragoško-pedagoške programe, s katerimi bomo nagovorili zgoraj opisano problematiko idrijske stanovanjske dediščine.

REZULTATI PROJEKTA:

 • Rudarsko hišo na Bazoviški 4 oživili s poletnim programom in opremili s kratkimi avdio posnetki o bivanjski in prehrambeni kulturi Idrijčanov;
 • Oblikovali in izvajali turistične in andragoško-pedagoške programe: študijsko turodoživljajski program v Rudarski hiši ter urbano igro;
 • Izdali 40-stransko publikacijo o rudarskih blokih v Rudarski ulici (300 izvodov);
 • Pripravili krovno spletno stran o idrijskih rudarskih hišah, na kateri bomo predstavljali zgodovino rudarskih hiš, arhitekturne značilnosti, današnje stanje, nasvete za prenovo ter druge zanimivosti;
 • Vzpostavili »pisateljsko rezidenco« v Rudarski hiši na Bazoviški ulici, kjer bosta v poletnih tednih ustvarjala 2 pisatelja/pesnika;
 • Izvajali arhitekturna in marketinška svetovanja lastnikom rudarskih hiš.

CILJI PROJEKTA:

1. Popisati ter dokumentirati bivanjsko in prehrambeno dediščino 1. polovice 20. stoletja
2. Vzpostaviti enotno in celovito prezentacijo stanovanjske dediščine Idrije
3. Spodbuditi in podpreti trajnostne prenove z arhikturnim in marketinškim svetovanjem lastnikom
4. Vzpostaviti in testirati nove turistične produkte za mlade in skupine
5. Promovirati in prezentirati stanovanjsko dediščino Idrije
6. Dokazovati, da je stanovanjska dediščina vir navdiha in prostor ustvarjalnosti
7. Povezati deležnike na področju rudarskih hiš

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

A1: Bivanjska in prehrambena kultura Idrijčanov v 1. polovici 20. Stoletja
A2: Arhitekturno in marketinško svetovanje lastnikom rudarskih hiš
A3: Vzpostavitev in testiranje novih turističnih produktov za mlade in skupine ter specialiste
A4: Pisateljska rezidenca v Idrijski rudarski hiši
A5: Doživljajski program v poletnem času v Idrijski rudarski hiši, Bazoviška 4
A6: Priprava spletne prezentacije stanovanjske dediščine
A7: Komuniciranje in informiranje
A8: Vodenje in koordinacija projekta

PARTNERJI V PROJEKTU:

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 28.860,81 EUR


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorno društvo Idrija 2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

NAPOVEDUJEMO V 2020: Kulturna dediščina kot poslovna priložnost

Kulturna dediščina Idrije in Cerknega je bila v preteklosti dobro raziskana, prezentirana in promovirana, redkokdaj pa je bila postavljena v kontekst podjetništva in razvoja novih produktov in vsebin na osnovi dediščine. S sistematičnim in h kupcu usmerjenim pristopom želimo povečati ohranjanje dediščine skozi živo rabo kot del ekonomskih aktivnosti (turizem, digitalne rešitve za spremljanje in prezentacijo, oblačila, nakit in spominki …) — operacija združuje ustvarjanje koordiniranega podpornega okolja za podjetja na področju dediščine, popis podjetniških priložnosti, pripravo ustreznih gradiv za tovrstno podjetništvo, praktično spoznavanje dediščine skozi oči podjetništva, praktičen razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine ter opazovanje javnega mnenja o kombiniranju kulturne dediščine in podjetništva. Tovrsten podjetniški pristop je inovativen, kar je prepoznala tudi žirija Evropske komisije, ko je koncept HeritageLab umestila med najboljših 10 idej European Social Innovation Competition 2018.

Operacija je primarno namenjena mladim in je bila razvita v okviru tekmovanja Evropske komisije, ki je iskala nove načine za zaposlovanje mladih na podlagi lokalnih specifik (t.i. »place-based employment«). Z operacijo mladi dobijo sistematičen pristop k izkoriščanju potencialov dediščine ter načine za ustvarjanje novih poslovnih in zaposlitvenih priložnosti.

CILJI PROJEKTA:

1. Priprava osnov za zagon koncepta HeritageLab, ki ga je žirija Evropske komisije uvrstila v finale vseevropskega tekmovanja socialnih inovacij
2. Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj poslovnih idej na področju kulturne dediščine
3. Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
4. Priprava izobraževalnih in informacijskih vsebin
5. Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje)
6. Raziskava odnosa prebivalcev, mladih in strokovnih delavcev do dediščine kot razvojne komponente

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

A1: Vzpostavitev partnerstev in dogovorov
A2: Popis poslovnih priložnosti na področju kulturne dediščine
A3: Priprava priročnika na temo kulturne dediščine kot poslovne priložnosti
A4: Javni dogodki na temo poslovnih priložnosti v kulturni dediščini (Heritage Talks & Walks)
A5: Razvoj novih trajnostnih produktov na temelju dediščine
A6: Dediščinski barometer
A7: Komunikacija in informiranje
A8 : Vodenje in koordinacija

KLJUČNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Podpisani partnerski sporazumi: 10
 • Dokument s popisom poslovnih priložnosti: 2 (Občina Idrija, Občina Cerkno)
 • Priročnik o specifikah podjetništva na področju kulturne dediščine:
 • Delovni listi za podjetništvo v dediščinskem sektorju: 3
 • Seznam relevantne literature: 1
 • Javni dogodki: 5
 • Novi turistični produkti, ki temeljijo na dediščini in izrabi ter ponovni rabi lokalnih surovin (les, usnje): 3
 • Sodelujočih v anketiranju: 80

PARTNERJI V PROJEKTU:

Trajanje projekta: Januar — december 2020
Vrednost operacije: 16.110,96 EUR


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorno društvo Idrija 2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem

E-KOLOško KOLOvratenje

V decembru načrtujemo tudi izvajanje projekta E-KOLOško KOLOvratenje.

S projektom “E-KOLOško KOLOvratenje” želimo v MC Idrija znotraj dejavnosti vodenja Hostla Idrija razviti novo storitev električnega kolesarskega turizma, ki bi v celostno doživetje povezala naravno, kulturno in tehnično dediščino Idrije (UNESCO Global Geopark) s turistično ponudbo na podeželju (kmečki turizmi in ekološke kmetije, predstavitve tradicionalnih obrti, običajev in življenja na vasi) na ekološko odgovoren in trajnosten način z ohranjanjem in varovanjem naravnih virov (uporaba glavnih in lokalnih cest, brez obremenitve narave). Nova storitev bo namenjena splošni javnosti, v prvi vrsti aktivnim turistom, mladim in starejšim, ki jim je zaradi naravne specifičnosti idrijskega hribovja otežen dostop do podeželja brez uporabe avtomobila. Idrija z okolico je umeščena v predalpski svet, za katerega je značilna poseljenost po težje dostopnem hribovju. Električni kolesarski turizem spodbuja trajnostne rešitve mobilnosti in dostopa do težje dostopnih kulturnih in naravnih znamenitosti, zato je kot tak idealna rešitev za enodnevne izlete iz mesta na hribovito podeželje in nazaj.

CILJI IN REZULTATI PROJEKTA:

 • Razviti novo celostno turistično storitev s poudarkom na trajnostni in ekološko naravnani dejavnosti in ozaveščanjem o pomembnosti ohranjanja naravne in kulturne dediščine: v sodelovanju s partnerji bomo razvili tri trase, ki bodo vključevale pet enot naravne in kulturne dediščine, podrobno predstavljene v tiskani brošuri.
 • V aktivnosti operacije vključiti splošno javnost predvsem pa predstavnike iz ranljivih skupin: mlade, ki jih zanima razvoj zelenega turizma in starejše osebe nad 65. let, ki jim električna kolesa omogočijo alternativo za obisk težje dostopnih naselij.
 • Izvajati aktivnosti, ki bodo pomagale pri vzpostavljanju novih delovnih mest: izvesti izobraževanje s predstavitvijo že obstoječega modela izposoje električnih koles na podeželju in omogočiti individualno svetovanje na temo registracije dejavnosti lokalnim ponudnikom.
 • Ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja raznovrstne dediščine območja: štiri predstavitve projekta na večjih javnih prireditvah v Idriji, podkrepljene s spletno promocijo preko spletne strani Hostla Idrija in socialnih omrežij o odgovorni uporabi električnih koles v naravi in ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja vključenih enot kulturne in naravne dediščine.
 • Aktivnosti izvajati v naseljih z vključevanjem lokalnih ponudnikov turističnih storitev: aktivnosti operacije bodo vključevale pet naselij, kjer bodo udeleženci pilotne izvedbe prišli v stik z tržno ponudbo podeželja, lokalni ponudniki pa bodo pri tem dobili povratne informacije o možnostih trženja lastnih izdelkov.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

A1: PRIPRAVA PLANA DELA IN NAKUP OPREME: December 2019 – Maj 2020

 • Oblikovanje delovne skupine in ocena trenutnega ocena stanja
 • Priprava in načrtovanje aktivnosti
 • Priprava vsebin za brošuro
 • Nakup koles in opreme
 • Predstavitev projekta javnosti (1)

A2: PILOTNA IZVEDBA: Junij 2020 – Oktober 2020

 • Izvedba testnih tur, ki vključujejo oglede naravne, kulturne in tehnične dediščine z delavnicami in prikazi izdelave lokalnih izdelkov (9 tur, 9 delavnic skozi 5 naselij)
 • Izobraževanje na temo električnega kolesarstva in trženja (1)
 • Predstavitev projekta javnosti na javnih prireditvah (3)

A3: EVALVACIJA PILOTNE IZVEDBE IN NADGRADNJA PONUDBE: November 2020 – Maj 2021

 • Izvedba evalvacije operacije
 • Zapis smernic za nadaljnji razvoj (1)

A4: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA PROJEKTA: Januar 2021 – Maj 2021

 • Tiskanje brošure v slovenskem in tujem jeziku (1)
 • Spletna promocija na socialnih omrežjih (10 objav)
 • Spletna brošura na strani Hostla Idrija (1)

A5: VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA: December 2019 – Maj 2021

 • Projektno in finančno vodenje operacije

PARTNERJI V PROJEKTU:

Trajanje projekta: December 2019 — maj 2021
Vrednost operacije:  37.114,29 EUR


Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Za vsebino je odgovorno društvo Idrija 2020. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Več:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja
LAS s CILjem